แบบประเมินความพึงพอใจการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 38 (38th WUNCA)”
หมายเลขประจำตัวบัตรประชาชน :
หมายเลขผู้ร่วมงาน (ตัวอย่าง W0000) :
ข้อมูลพื้นฐาน
1 เพศ
2 อายุ
3 สังกัดหน่วยงาน
4 สถานภาพ
5 วุฒิการศึกษา
6 ทำงานโดยตรงด้านสารสนเทศ
7 ประสบการณ์เข้าร่วมประชุมงาน WUNCA
8 แหล่งข่าวการจัดประชุมที่ท่านได้รับทราบ
ความพึงพอใจต่อการจัดประชุม
ที่ ประเด็นประเมิน มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1 การให้ข้อมูลก่อนจัดงาน
2 การให้ข้อมูลระหว่างการประชุม
3 การลงทะเบียนและการต้อนรับ
4 หัวข้อการบรรยาย/อบรม น่าสนใจ
5 การเปิดโอกาสให้ซักถาม
6 ความเหมาะสมของเวลาแต่ละหัวข้อ
7 ความรู้ที่ได้รับตรงกับประเด็นความคาดหวัง
8 สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง
9 อาหารว่างและเครื่องดื่ม
10 อาหารกลางวัน
11 อาหารเย็น (งานเลี้ยงรับรอง)
12 การบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
13 การบริการรถรับส่ง
14 ความสะดวกของสถานที่จอดรถ
15 ความพร้อมห้องบรรยาย/ห้องอบรม
16 ความพร้อมของระบบโสตทัศนูปกรณ์
17 ห้องน้ำ
18 ความพึงพอใจในภาพรวม
19 การบริการเว็บไซต์
20 การบริการ Application บนมือถือ
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนา