แบบประเมินความพึงพอใจการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 38 (38th WUNCA)”
“หัวข้อการบรรยาย Workshop”


ข้อมูลพื้นฐาน
1 เพศ
2 อายุ
3 สังกัดหน่วยงาน
4 สถานภาพ
5 วุฒิการศึกษา
ความพึงพอใจต่อการจัดประชุม
ท่านเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ/ประเด็น :
 
ที่ ประเด็นประเมิน มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1 ความรู้ที่ได้ตรงกับระดับความคาดหวัง
2 ความสอดคล้องของเนื้อหากับหัวข้อการบรรยาย/การอภิปราย
3 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการบรรยาย/การอภิปราย
4 การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมซักถาม
5 สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
6 ความพร้อมของห้องอบรม
7 ความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์
8 ความพร้อมของระบบเครือข่าย
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนา