แบบประเมินความพึงพอใจการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 38 (38th WUNCA)”
“หัวข้อการบรรยาย/การอภิปราย”


ข้อมูลพื้นฐาน
1 เพศ
2 อายุ
3 สังกัดหน่วยงาน
4 สถานภาพ
5 วุฒิการศึกษา
6 ทำงานโดยตรงด้านสารสนเทศ
7 ประสบการณ์เข้าร่วมประชุมงาน WUNCA
8 แหล่งข่าวการจัดประชุมที่ท่านได้รับทราบ
ความพึงพอใจต่อการจัดประชุม
ท่านเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ/ประเด็น :
 
ที่ ประเด็นประเมิน มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1 ความรู้ที่ได้ตรงกับระดับความคาดหวังของท่าน
2 ความสอดคล้องของเนื้อหากับหัวข้อการบรรยาย/การอภิปราย
3 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการการบรรยาย/การอภิปราย
4 การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมซักถาม
5 สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
6 ความพร้อมด้านสถานที่
7 ความพร้อมด้านโสตทัศนูปกรณ์
8 ระบบเครือข่าย
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนา